Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Stiskem tlačítka UŽIVATEL se zobrazí další nabídka služeb dostupná v uživatelském rozhraní.

  Výpis hovorů – přehled o uskutečněných hovorech s možností vyhledávání a třídění záznamů

 Přesměrování – nastavení uživatelských služeb linky

  Telefonní seznam – seznam kontaktů s možností vytáčení hovoru nebo poslání SMS zprávy

 Změna hesla – změna výchozího uživatelského přístupového hesla

 Voicemail – změna nastavení hlasové schránky

  Ke stažení – stažení a instalace SW pro nastavení komunikace

 CTI – funkce CTI umožňuje zobrazení informací o příchozím hovoru ve webovém rozhraní.

  Komunikátor – webový jabber klient s možností posílání zpráv a vytáčení kontaktů

  Profily – funkce profily umožňuje uživatelské nastavení příchozích volání na linku

  Panel agenta - slouží k ovládání Call centra pro příjem hovorů pomocí web prohlížeče

...

Výpis hovorů je od verze 4.7.0 dostupný pouze v Komunikátoru nebo pro adminy v novém rozhraní pbx.voipex.io.

...

Základní vyhledávání umožňuje vyhledávat všechny hovory, zmeškané hovory a také příchozí
a odchozí hovory. U jednotlivých záznamů je dostupná také informace o stavu hovoru

(Zodpovězený, Bez odpovědi atd.) a trunk, přes který byl hovor proveden. Pokud je součástí
hovoru jeho nahrávka, lze ji přehrát.

...

Rozšířené vyhledávání umožňuje vyhledat hovory v daném časovém úseku nebo podle konkrétního
zadaného volaného i volajícího čísla. Dále podporuje vyhledávání soukromých hovorů a umožňuje
zobrazení hovorů dle kategorií Všechny hovory, Zmeškané hovory, Příchozí hovory a Odchozí hovory.

...

Obsazeno – nastavení přesměrování linky při obsazení 

 • Akce – vypnuto/voicemail /přesměrovat na číslo

...

 • Číslo – zadání vnitřního nebo vnějšího čísla pro přesměrování při obsazení

Nebere a nedostupnost – nastavení přesměrování linky při nebere a nedostupný 

 • Akce – vypnuto/voicemail /přesměrovat na číslo

...

 • Čas zvonění – nastavení času pro akci nebere

...

 • Číslo – zadání vnitřního nebo vnějšího čísla pro přesměrování při nebere a nedostupnosti

Okamžité přesměrování – nastavení okamžitého přesměrování linky 

 • Akce – vypnuto/voicemail /přesměrovat na číslo

...

 • Číslo – zadání vnitřního a vnějšího čísla pro okamžité přesměrování

Mobility Extension – zapnutí současného vyzvánění vaší pobočky a vašeho mobilního telefonu 

 • Akce – zapnutí/vypnutí služby

...

 • Číslo – zadání čísla mobilního telefonu s prefixem pro odchozí volání

...

Kalendáře
Nastavení kalendářů nemá prioritu před normálním nastavením přesměrování a je možné
nastavit nejvíce jeden kalendář pro jednu linku. Podporovány jsou formáty a protokoly
kalendářů CalDAV, iCalendar, Microsoft Exchange 2003/2007/2010. Modul také umožňuje
upozornit na události v zadaném předstihu.

...

V nastavení kalendáře je v sekci “V případě nedostupnosti” tabulka s přehledem kategorií a
jejich akcí, pokud je událost dané kategorie nedostupná. Na prvním řádku tabulky je vždy
“Bez kategorie”, tato akce se uplatní vždy když události neodpovídá žádná akce v jiné
kategorii nebo když u události nebyla žádná kategorie nastavena.

Pokud je v kalendáři více událostí, rozhoduje se podle té s nejvyšší prioritou. Priority a
kategorie jsou popsány v RFC 5545 (Internet Calendaring and Scheduling Core Object
Specification).

...


  Jméno kalendáře - pojmenování kalendáře

...

  Adresa kalendáře - URL adresa pro přístup ke kalendáři                                 Pro

...

 • Pro Google se URL adresa získá v nastavení Google kalendáře, lze použít soukromou i veřejnou adresu

  Přihlašovací jméno - přihlašovací jméno pro přístup ke kalendáři

 Heslo - přihlašovací heslo pro přístup ke kalendáři

  Upozorňovat na události v kalendáři? - je-li tato volba zaškrtnuta, ústředna v nastaveném
počtu minut před událostí                                                                      zavolá zavolá na linku a sdělí uživateli, že se blíží termín události

  Čas [min] - počet minut před oznámením události ústřednou

 Obnova [min] - doba pro obnovení kalendáře v minutách (výchozí hodnota jsou 3 minuty)

  V případě nedostupnosti

    Akce:   

 • Obsazeno – při volání na pobočku dostává volající obsazovací tón

...

 • Přesměrovat – volající je přesměrován na zadané číslo pobočky nebo vnějšího účastníka

...

 • Voicemail - volající je přesměrován do hlasové schránky (tato volba je dostupná pouze v

...

 • případě, že je voicemail aktivní)

Seznam kontaktů

Umožňuje ukládat/editovat/mazat telefonní čísla a volat na ně pomocí CTI telefonu. 

 • Vyhledat – filtr slouží k rychlejšímu výběru v dlouhém seznamu, lze i počáteční část

...

 • jména nebo čísla

...

 • Seznam kontaktů – zobrazuje centrální telefonní seznam společný pro celou ústřednu

...

 • Zavolat – lze vytočit požadované číslo ze seznamu, v tomto případě zazvoní nejdříve vlastní

...

 • pobočka a po jejím vyzvednutí dojde k automatickému vytočení požadovaného čísla.

...

 • Poslat SMS – pomocí této funkce lze poslat SMS zprávu na mobilní telefon

...

 • Poslat fax – pomocí této funkce lze poslat přiložené PDF na cílový faxový přístroj


V případě, že je u tel. čísel uvedeno jméno nebo příjmení a toto tel. číslo vás volá, zobrazí se na
tel. přístroji toto jméno a příjmení pokud tuto funkci tel. přístroj podporuje. Veřejná telefonní nebo
mobilní čísla se zadávají v národním formátu (602100100) a bez prefixu pro odchozí volání ( 0 nebo 9 ).

...

Zadejte číslo příjemce, zadejte svoji email adresu pro potvrzení odeslání,
vyberte PDF soubor k odeslání a potvrďte odeslání.

...

Zadejte číslo příjemce, zadejte svoji email adresu pro potvrzení odeslání,
napište text. zprávu a potvrďte odeslání.

...

Umožňuje provést změnu výchozího uživatelského hesla pro přístup do uživatelského
rozhraní ústředny pro zvýšení zabezpečení.

...

Poznámka: pole E-mail je dostupné pouze v případě, že je tato volba povolena v
administrátorském rozhraní.

...

Stažení a instalace TAPI ovladače a konfiguračního souboru pro nastavení komunikace mezi
systémem VOIPEX a programem MS Outlook nebo WinCti.

Stažení a instalace desktop komunikátoru který sdružuje různé způsoby komunikace v
jednom rozhraní jako je volání, dostupnost, posílání zpráv nebo správa kontaktů.

...

Stažení a instalace SW a konfiguračního souboru pro nastavení komunikace mezi systémem
VOIPEX a programem MS Outlook.


Komunikátor

Webový komunikátor je aplikace která sdružuje funkce komunikace po Internetu tzv. instant
messaging s možností posílání zpráv mezi klienty, s možností vytáčení hovoru a při aktivaci
funkce CTI umožňuje zobrazení informace o příchozím hovoru.

Více informací zde Komunikátor

Desktop komunikátor

Komunikátor - desktop verze ke stažení

Stažení a instalace desktop komunikátoru který sdružuje různé způsoby komunikace v
jednom rozhraní jako je volání, dostupnost, posílání zpráv nebo správa kontaktů.

K dispozici je ke stažení 32 nebo 64-bit instalační verze pro OS Windows a návod pro
nastavení provisioningu pro automatickou konfiguraci desktop komunikátoru

...

Funkce CTI umožňuje zobrazení informací o příchozím hovoru ve spuštěném komunikátoru. Když
začne váš telefon zvonit, ve spuštěném komunikátoru vyskočí okno s informací o příchozímhovorupříchozím hovoru.

Pro správné fungování je nutné mít v prohlížeči povolena vyskakovací okna (Pop-up).

...

Nastavení propojení s seznamem kontaktů a propojení s webovou aplikací přes metodu POST/GET.

...

Seznam kontaktů

  Aktivovat - Při zapnutí aktivuje vyskakovací okno při příchozím hovoru, při kterém se zjistí jméno volajícího                     ze volajícího ze seznamu kontaktů.

Adresa WWW aplikace

  Aktivovat - při zapnutí umožňuje aktivovat vyskakovací okno vlastní aplikace.

  URL - URL adresa webového serveru.

  Metoda - výběr zvolené metody posílání informací:   

 • POST – otevře nové okno se zadanou URL, metodou post byly odeslány callerid, calleridname,

...

 • calledid, calledidname

...

 • GET – v zadané URL je nutné použít jednu z podporovaných proměnných %callerid, %calleridname,

...

...

Webový komunikátor ve verzi BETA je aplikace která sdružuje funkce komunikace po Internetu tzv. instant

messaging s možností posílání zpráv mezi klienty, s možností vytáčení hovoru a při aktivaci

funkce CTI umožňuje zobrazení informace o příchozím hovoru.

...


Profily

Profily slouží k inteligentnímu směrování telefonních hovorů. Řeší problémy typu vyzvánění
všech telefonů u jedné linky najednou. Cílem je efektivnější komunikace a méně zmeškaných hovorů.

...

Profil - přepínáním uvedených profilů dojde ke změně směrování příchozích hovorů.

Předdefinované profily:

  Asistent - profil odmítne příchozí hovor v případě, že volaný již telefonuje. Dále varuje volajícího, ževolaný že volaný
                   schůzku nebo mobilní telefon podle dostupnosti volaného. Standartně je aktivovánahlasová Standardně je aktivována hlasová schránka.
                   O O zmeškaném hovoru je volaný informován zprávou v komunikátoru nebo pomocí SMS na mobilu.

 K dispozici - volá na preferované voip zařízení, pokud to nebere do 17 sekund je hovor přesměrován na mobilní telefon.
                        Pomocí aplikace ipexcti (android) lze preferovaná zařízení přepínat manuálně nebo automaticky
                        pomocí geolokace (zjišťování polohy).

  Přesměrovat - nastavuje přesměrování linky na vlastní mobil nebo na jiné veřejné pevné nebo mobilní číslo.

    Zařízení - změna preferovaného zařízení např. stolní ip telefon v kanceláři - zařízení V práci
                    sip klient v mobil. telefonu - zařízení Mobil

    Přepnutím zařízení V práci nebo Mobil nastavujeme na které zařízení bude směrován příchozí telefonní hovor.

    Zástupce - nastavení zástupce na kterého může být hovor směrován dle profilu v nepřítomnosti

...

Podrobnější manuál je k dispozici v sekci Call centrum /Panel agentaoperátora