Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Automat běží na ústředně a přihlašuje operátory v nastavených obsluhách. Automat zajisti vytvoření šablony na aktuální týden dle vzoru výchozí šablony v případě, že není jiná šablona definována. 

Logování akcí

Akce vykonené automatem na ústředně se zapisují do Systémového logu v grafickém rozhraní ústředny. Po výběru modulu "Plánovač front" a nastavení časového rozsahu jsou zobrazeny jednotlivé akce. Výsledek je možné dále filtrovat přidáním filtrů na jednotlivé sloupce.

Seznam logovaných událostí:

Provedená akceAkcePopis
přihlášení agenta do frontyloginuser was logged in to queue {NAME}
odhlášení agenta z frontylogoutuser has been logged out of queue {NAME}
zapnutí práv na frontepermissions-addpermissions have beed added to queue {NAME}
vypnutí práv na frontypermissions-removepermissions have beed removed from queue {NAME}
změna aktuální šablonytemplate-changeactual template has been changed
automatické naplánování obsluh na další denservice-planservices were scheduled for tomorrow