Tato sekce poskytuje možnosti nastavení IP parametrů, směrování a DNS serverů pro

systém VOIPEX, aby bylo možné ho začlenit do lokální podnikové sítě. Tato sekce není

dostupná u virtuálních variant systému VOIPEX.
IP

Základní nastavení síťových rozhraní, směrování a DNS subsystému.

Rozhraní

Rozhraní- výběr rozhraní WAN (eth0) a LAN (eth1)

VLAN - nastavení čísla Virtuální LAN, které slouží k logickému rozdělení sítě nezávisle

na fyzickém uspořádání.

Typ adresy

- statická nebo dynamická

IP adresa- nastavení ip adresy

Maska - nastavení masky

Brána - nastavení výchozí brány

Směrování

Adresát - nastavení ip adresa VPN sítě

Maska - nastavení masky

Brána - nastavení výchozí brány

Rozhraní - výběr rozhraní WAN (eth0) a LAN (eth1)

DNS

Hostname - nastavení DNS názvu

Primární DNS server - nastavení primárního DNS serveru

Sekundární DNS server- nastavení sekundárního DNS serveru

SMTP

Ústředna může pracovat také jako poštovní server. Správu a nastavení poštovního serveru

zpřístupňuje tento modul.

Nastavení SMTP

SMTP server - nastavení SMTP serveru pro odesílání emailů

Login - nastavení jména

Heslo - nastavení hesla

Login a heslo se používá v případě že SMTP server požaduje ověření.


DHCP

V tomto modulu lze konfigurovat DHCP server. DHCP server zprostředkovává síťovým zařízením

přidělení IP adresy, automatické nastavení směrování provozu a doplňující parametry pro autokonfiguraci (provisioning).

Nastavení DHCP

Povolit DHCP - zapnutí DHCP serveru

Rozhraní - nastavení rozhraní, kde bude DHCP aktivní

Primární DNS - nastavení primárního DNS pro DHCP server

Sekundární DNS - nastavení sekundárního DNS pro DHCP server

Doména - nastavení domény pro DHCP server

Rozsah adres

Slouží pro nastavení rozsahu adres pro přidělování DHCP serverem a pro definování

statické adresy s přiřazením MAC adresy zařízení. Podle značek se vytvářejí skupiny

zařízení, kterým lze přiřadit společné vlastnosti (např. boot server) definované ve volbách DHCP.

Počáteční adresa - počáteční adresa od které dhcp server přiděluje IP adresy

Koncová adresa - koncová adresa do které dhcp server přiděluje IP adresy

Host - přiřazené jméno

MAC adresa - MAC adresa zařízení na kterou se provede definování statické adresy

IP adresa - IP adresa která bude definována jako statická adresa

Značka - lze zvolit typ zařízení a přiřadit tak zařízení do skupiny

Volby DHCP

Umožňuje detailnější nastavení DHCP serveru.

Brána - nastavení IP adresy brány kterou přiděluje DHCP server

Volba - nastavení option parametrů, pro autokonfiguraci je typickým parametrem tftpserver-name

Hodnota

- nastavení hodnoty parametru např. cesty ke konfiguračním souborům

Značka - výběr typu zařízení

BOOT Servery

Slouží k nastavení URL konfiguračních serverů telefonů pro jednotlivé značky, které seory.

Formát URL je:

Aastra

http://testpbx.ipex.cz/ipbx/phones/aastra

Grandstream

http://testpbx.ipex.cz/ipbx/phones/grandstream

Linksys (podporuje pouze stahovani z tftp serveru a tvar konfiguračního souboru musí byt

spa$PSN.cfg, kde $PSN = typ telefonu př. SPA922)

http://testpbx.ipex.cz


Firewall

V tomto modulu lze nakonfigurovat firewall a NAT. Firewall je způsob jak omezit přístup

mezi Internetem a interní sítí. V širším kontextu tedy jde o souhrn technických opatření. V

užším kontextu se tento výraz používá pro označení softwarového balíku pro ochranu

systému, na kterém je instalován, nebo také pro označení hardwarového zařízení, které

odděluje vnitřní počítačovou síť od Internetu.

Typické nasazení firewallů pro maximální efekt je v bodě přístupu interní sítě do Internetu.

Firewall umožňuje významným způsobem ochránit uživatele od hrozeb číhajících na veřejné

síti. Stejně tak je možné chránit uživatele před porušením bezpečnostní politiky, jako je

odesílání citlivých dat, používání zakázaných služeb atd.

Ve firewallu lze použít tzv. GeoIP pravidla. Tyto pravidla využívají geolokační databázi firmy

MaxMind a umožňují firewallu nastavit přístupy dle země.

Např. je možné povolit registraci telefonů pouze z České a Slovenské republiky.

Od verze IPBX 3.0 je firewall zapnutý již ve výchozím stavu a přídána možnost importu/

exportu jeho nastavení. Pro fungování služeb povolte IP adresy, ze kterých budete služby využívat.

Popis výchozího firewallu

* Povolené privátní adresy dle RFC1918 + loopback

10.0.0.0/8

172.16.0.0/12

192.168.0.0/16

127.0.0.1/32

* Povolený příchozí provoz z České a Slovenské republiky pomocí GEOIP modulu

* Povolená komunikace mezi XMPP servery - port 5269

* vše ostatní zakázáno + zaznamenáváno

Nastavení

Slouží k zapnutí firewallu v IPBX a potvrzení pomocí přidat. Zároveň po zapnutí dojde

k rezervaci portů pro správnou funkci IPBX.

•udp/8000 až udp/20000

•udp/5000 až udp/5050

•udp/5060

•udp/5061

•tcp/5269

•tcp/22

•tcp/80

•tcp/443

•icmp ze scanner.gin.cz

•udp,tcp/514 na logger.ipex.cz

Vstupní a výstupní firewall

Slouží k filtraci provozu přicházejícího na (respektive z) ústřednu

Standardní cíl

určuje co se stane s pakety které neodpovídají žádnému pravidlu.

* Povolit -- paket se přijme

* Zahodit -- paket se zahodí

* Zamítnout -- paket se zahodí a to se oznámí odesílateli

Jednotlivé sloupce tabulky jsou zřejmé -- pokud paket odpovídá všem pravidlům na daném

řádku, provede se s ním zadaný cíl. Není nutné zadávat všechna pravidla, není tak problém

např. zahazovat veškerý provoz na zvoleném rozhraní, nebo veškerý UDP provoz. Pole

poznámka nemá na funkci žádný vliv a podle očekávání slouží k zadání poznámky pro

vysvětlení daného pravidla.

Poznámka: při definici portů je možné používat číslo portu (80) nebo zkratku odpovídající

danému portu [1] (http). Kromě zadání jediného portu je možné zadat i

interval, kdy se mezi krajní hodnoty napíše dvojtečka (5000:6000). Porty není možné

zadávat výčtem (např. 11,22,33).

Záznam

funkce je vhodná především pro zpětnou diagnostiku útoků, pakety odpovídající zvolenému

pravidlu budou nejen podle pravidla zpracovány, ale budou také uloženy do záznamů.

Tabulka zobrazuje posledních 100 záznamů včetně jejich detailů. Na začátku tabulky je

odkaz k obnovení tabulky aktuálními záznamy. Dole pod tabulkou jsou tlačítka pro stažení

nebo smazání všech záznamů.

● Historie záznamů je dlouhá 31 dnů.

● Zaznamenávání má ochranu proti zahlcení – je povoleno maximálně 5 záznamů za

sekundu od každého pravidla.

Ve firewallu záleží na pořadí pravidel, k tomu slouží checkboxy v prvním sloupci tabulek. Při

zatržení dvou checkboxů je možné kliknout na "Prohodit" v hlavičce tabulky a pořadí

zvolených pravidel se prohodí.

Vstupní NAT (DNAT)

Slouží k pro transparentní změnu cílové IP adresy a portu paketu na cestě a pro vykonání

opačné funkce pro jakékoliv odpovědi. Je možné tuto funkci použít pro vzdálený přístup

např. pro správu voip gateway nebo ip telefonů.

Výstupní NAT (SNAT)

Slouží k zapnutí statického NATu, který umožňuje pouze překlad adres nikoli mapování portů.

Poznámka: Pravidla se neaplikují ihned, je potřeba provést reload firewallu!

SNMP

Modul slouží k nastavení protokolu SNMP pro monitorování stavu ústředny.

Nastavení je rozděleno do dvou částí: Server a Alarmy.

Na záložce server lze přidávat servery (uživatele) které mohou monitorovat ústřednu.

Důležité je, že každý účet má navíc seznam IP adres které jej mohou použít a jejich seznam

se nachází za odkazem ACL u každého účtu.

SNMP také umí sám hlásit problémy které detekuje. Tato hlášení se nastavují na záložce

Alarmy. Opět je zde možnost přidat servery na které budou chyby odesílány a také prahové

hodnoty při kterých dojde k odeslání zprávy o chybě. Systém provádí kontrolu každých 5 minut.

Pro aplikování změn je potřeba provést restart pomocí tlačítka na prvním panelu!

IPS

Modul pro nastavení systému detekce a zamezení útoků na ústřednu.


Kalendáře

Kalendáře slouží k ověřování dostupnosti uživatelů a jsou využívány v profilech v nastavení

linek. V případě příchozího hovoru je ověřeno zda uživatel nemá v kalendáři schůzku a hovor

je dle toho dále směrován.

Integrace Google Apps a MS Exchange umožňuje zobrazení stavu z kalendáře formou presence uživatele v

komunikátoru, směrování hovorů se následně řídí podle presence.


MS Office 365

URL https://outlook.office365.com/EWS/Exchange.asmx


Nastavení kalendáře

- V administrátorském rozhraní ústředny, v sekci Síť klikněte na kategorii Kalendáře

- Klikněte na odkaz Přidat, vyplňte potřebné údaje a potvrďte tlačítkem „Přidat kalendář“

Další informace ke konfiguraci lze nalézt v sekci - Ústředna -> Telefony

SSL

Modul pro stažení certifikátu ústředny.

Diagnostika

Nástroje diagnostiky sítě.

Síťová rozhraní

Přehled síťových rozhraní, jejich konfigurace, směrování atd.

DHCP

Zde naleznete přehled přidělených adres a log DHCP démona.

Firewall

Zde naleznete výpis skutečné aktuální konfigurace firewallu iptables.

SOAP

On-line výpis událostí SOAP serveru včetně možnosti získání historických záznamů o provozu.

V logu jsou dostupné diagnostické údaje k SOAP serveru.

Zapnutím podrobnějšího logování v záložce nastavení je možné logovat např. obsah proměnných atd.

Toto nastavení nedoporučujeme používát pro produkční režim.

Obecné informace k SOAPu jsou dostupné na adrese

http://www.ipex.cz/ustredny-a-telefony/ipbx/erp-crm-integrace/soap-rozhrani#soap-funkce

Restart sítě

Slouží pro restartování síťového modulu.