Plánovač front (BETA)


Plánovač front (BETA) je produkčně dostupný na omezený čas. Dostupnost jeho plné verze bude vázána úpravou obchodní smlouvy s IPEX a.s.

Úvod

Plánovač front umožňuje nastavení směny pro operátory na celý týden. Automat podle nastavené směny přihlásí/odhlásí operátory do příslušných front. Plánuje se v časovém intervalu sedmi dní v týdnu (pondělí až neděle). Na každý časový interval definovaný datem začátku a koncem týdne je přiřazena šablona obsluh. V nastavení práv uživatelů je možné rozhodnout, zda plánovač automaticky řídí i viditelnost front, nebo jestli je dána staticky pomocí konfigurace. 

Rozhraní plánovače

Rozhraní je dostupné jako záložka aplikace Komunikátor uživatelům s licencí Callcentrum a rolí Supervisor. Jednotlivé části jsou zobrazeny na obrázku:

 1. Výběr týdne - umožňuje zvolit časový interval, definovaný jako 1 týden. Zobrazit jde minulost, současnost a budoucnost.
 2. Výběr šablony - Pro zobrazení budoucích časových intervalů umožňuje vybrat šablonu, ze které je možné kopírovat jednotlivé zobrazené obsluhy, případně nakopírovat celou již uloženou šablonu (výchozí, nebo jinou již uloženou pro jiný týden).
 3. Filtr zobrazení dat - přepíná zobrazení filtrování nad frontou případně operátorem. V zobrazení filtru operátor zobrazí v sekci 5 všechny fronty, ve kterých je operátor definován v nastavení front jako operátor fronty (Nastavení iPBX, Call Centrum, Fronty).
 4. Menu rozšířené možnosti skrývá další editační možnosti:
  1. editovat výchozí šablonu - přepne do režimu editace výchozí šablony
  2. uložit celou šablonu - uloží všechny obsluhy z vybrané šablony na zvolený interval v sekci 1 "výběr týdne"
  3. smazat celou šablonu -  smaže vybranou šablonu. Nelze provést u aktuálně běžící šablony.
 5. Zobrazení dat dle filtru v sekci 3.
 6. Editační tlačítka umožňující pracovat s aktuálně vyfiltrovanými daty:
  1. úprava obsluhy - je možné selektivně vybrat obsluhu a upravit ji. Slouží i k přidání nové obsluhy na frontu/operátora. 
  2. klonovat vybrané obsluhy - umožní naklonovat vybrané obsluhy jednoho řádku na jiný 1 až n řádků. Cíl klonování "klonovat pro" umožňuje vybrat více hodnot.
  3. klonovat operátora - umožní klonovat veškeré obsluhy vyfiltrovaného operátora/fronty na jiného operátora/frontu. Neumožňuje vybrat více cílových hodnot.
  4. vymazat vybrané obsluhy -  umožňuje hromadně smazat 1 až n označených řádků zobrazených obsluh.


Prvotní konfigurace 

Při prvním přihlášení do plánovače vytvořte výchozí šablonu, která slouží jako vzor nastavení jednotlivých obsluh na jednotlivé následující časové intervaly. V případě, že není na daný časový interval vytvořena žádná šablona, je vytvořena na začátku intervalu nová šablona jako kopie šablony výchozí. Vytvoření a následná editace výchozí šablony je vždy prováděna přes tlačítko Editovat výchozí šablonu v menu "Rozšířené možnosti".

Režim editace výchozí šablony je zobrazen na dalším obrázku. Sekce 5 je barevně ohraničena a je skrytá možnost výběru týdne. V případě, že již existuje i jiná než výchozí šablona, je možné přes výběr šablony nakopírovat do výchozí šablony obsluhy pro vyfiltrovaná data přes tlačítko "uložit změny". Tlačítko se zobrazí v případě provedení editace. Do výchozí šablony není možné uložit jinou již uloženou šablonu. Editace výchozí šablony se opustí tlačítkem ukončit editaci. 

Výběr týdne

V případě zobrazení plánovače front dojde automaticky k zobrazení aktuálního týdne a jeho definované šablony. Zobrazení aktuálního týdne lze poznat tak, že není možné zvolit jinou šablonu obsluh.

Editace v aktuálním intervalu má také další vlastnosti:

 • nelze hromadně mazat obsluhy (vymazat vybrané obsluhy)
 • lze klonovat vybrané obsluhy (klonovat vybrané obsluhy), dojde ke klonování jen služeb, které začínají v budoucnosti od času, kdy kliknete klonovat
 • lze klonovat operátora (filtr operátor), lze klonovat frontu (filtr fronta), dojde ke klonování záznamů, které začínají v budoucnosti od času, kdy kliknete klonovat
 • nelze změnit  celou šablonu (ovládací prvek výběr šablony není aktivní)
 • nelze smazat celou šablonu (rozšířené možnosti)
 • nejde přidat obsluhu začínající nebo končící v minulosti (tlačítko úprava obsluhy a přidat interval)
 • uložená data jsou automaticky uložena a aplikována v nastavení CC do 5minut. Je nutné plánovat obsluhy minimálně 5 minut dopředu před uložením

V rámci plánování dalších týdnů je již možné využít všechny výše uvedené vlastnosti bez časových omezení (= vše je minimálně 5 min v budoucnosti)

Filtr zobrazení dat

Změna filtru zajišťuje načtení dat a jejich zobrazení v sekci 5. Zobrazení v sekci 5 není real-time. Aktuální data se načítají se změnou filtru. Není vhodné bez znovunastavení filtru zahájit editaci dat po dlouhém zobrazení jednoho filtru. Data již nemusí korespondovat s úpravami provedenými jinými supervisory.
Filtr není možné změnit v případě, že byly v aktuálně zobrazených datech provedeny nějaké změny. Je nutné změny uložit nebo zahodit. Následně můžete editovat dalšího operátora/frontu.

Nastavení obsluhy

Obsluha je nastavení časových intervalů, v kterých má být operátor přihlášen do front. Jednotlivé intervaly se nesmí překrývat.

Např.:Karel Veselý pracuje úterý a středu od 8:00 do 17:00 ve frontě test2, test3 a sales.

Na tento časový interval nastavte pro jednu frontu obsluhy dle obrázku.

 • přidání intervalu se provádí přes tlačítko přidat interval
 • smazání intervalu se provede přes "x" na konci řádku
 • dny se vybírají posuvníkem
 • čas je možné psát číslicemi ("dvojtečka" se doplní automaticky), nebo je možné pomocí šipek "nahoru" a "dolů" posouvat čas po hodinách a minutách
 • obsluhu uložíme tlačítkem uložit

Označíme řádek s obsluhami fronty test2 a klikneme na klonovat vybrané obsluhy. Vybereme další fronty, do kterých chceme obsluhy naklonovat. Výběr další fronty se provede přes kliknutí do prostoru mezi již vybranou frontu a  "X".

Pokud jste s editací obsluh skončili, uložte změny. Můžete editovat další operátory/fronty.


Klonování obsluhy

V rámci pohledu operátora nebo fronty je možné klonovat (zkopírovat již existující řádek obsluh na 1 až n zvolených dalších řádků) pomocí tlačítka klonovat vybrané obsluhy. Toto tlačítko je možné použít v aktuálním týdnu, dojde ale ke klonování jen služeb, které začínají v budoucnosti od času, kdy kliknete klonovat.

Vymazání obsluhy

Obsluhu je možné vymazat editací u vybrané obsluhy.

Případně je možné hromadně vymazat obsluhy pomocí tlačítka "Vymazat vybrané obsluhy". Označte řádky, které chcete promazat a klikněte na tlačítko. Toto tlačítko není možné použít v aktuálním týdnu.

Klonování šablony

Šablona je nastavení na celý týden. Je možné jednoduše naklonovat existující šablonu na jinou šablonu. Například šablonu aktuálního týdne naklonuji na další týden. 
Toto tlačítko není možné použít v aktuálním týdnu.

Klonování operátora/fronty

Dle zvoleného filtru zobrazení dat umožňuje přenést nastavení obsluh pro budoucí časové intervaly z jednoho operátora/fronty definovaného v sekci 3 na jiného operátora/frontu. Původní obsluhy operátora/fronty jsou smazány a nahrazeny kopírovanými obsluhami. Pro zkopírování je nutné změny ještě uložit nebo zahodit. Toto tlačítko není možné použít v aktuálním týdnu.

Paralelní editace obsluh více supervisory

V případě, že obsluhy stejné fronty/operátora edituje více supervisorů paralelně, mohou si vzájemně přepsat změny obsluh. Doporučuje se před editací upravit filtr zobrazení dat pro aktualizaci zobrazených dat. V případě, že dojde ke konfliktu, kdy někdo jiný upraví  a uloží Vámi zobrazená data dříve jak vy, tak při uložení dat budete vyzvání, zda chcete přepsat změny uložené uživatelem, který změny a uložil před Vámi.

Přihlašovací automat

Automat běží na ústředně a přihlašuje operátory v nastavených obsluhách. Automat zajisti vytvoření šablony na aktuální týden dle vzoru výchozí šablony v případě, že není jiná šablona definována. 

Logování akcí

Akce vykonené automatem na ústředně se zapisují do Systémového logu v grafickém rozhraní ústředny. Po výběru modulu "Plánovač front" a nastavení časového rozsahu jsou zobrazeny jednotlivé akce. Výsledek je možné dále filtrovat přidáním filtrů na jednotlivé sloupce.

Seznam logovaných událostí:

Provedená akceAkcePopis
přihlášení agenta do frontyloginuser was logged in to queue {NAME}
odhlášení agenta z frontylogoutuser has been logged out of queue {NAME}
zapnutí práv na frontepermissions-addpermissions have beed added to queue {NAME}
vypnutí práv na frontypermissions-removepermissions have beed removed from queue {NAME}
změna aktuální šablonytemplate-changeactual template has been changed
automatické naplánování obsluh na další denservice-planservices were scheduled for tomorrow