Ticketing 4.14

Verze ticketingu 4.14 přináší následující nové funkce, vylepšení a opravy.

 


Nové funkce a vylepšení

Připravené odpovědi

 • došlo k vylepšení připravených odpovědí

 • nyní může také operátor vytvořit připravenou odpověď, kterou může sdílet s kolegy – viz Můj účet/Připravené odpovědi:

 •  

 • je vylepšena administrace připravených odpovědí: o možnost vyhledávání, importu připravených odpovědí, hromadné akce - nastavení vlastníka, viditelnosti a kategorie

 • do připravené odpovědi lze vložit přílohy a nastavit ve viditelnosti vlastníka odpovědi

 • v ticketu si lze kliknutím na Odpovědi zobrazit možnost vyhledávání, naposledy použité či nejčastěji používané odpovědi:

Integrace s uložišti DropBox, Google Disk a OneDrive

 • integrace s těmito cloudovým řešeními umožňuje řešitelům požadavků procházet přímo v prostředí ticketingu soubory a složky na uložištích a vkládat je společně s odpovědí v požadavku. Mezi hlavní výhody patří, že soubory nejsou uloženy v ticketingu, ale jsou s uložišti provázány. Odpadá tak nutnost nahrávat soubory do ticketingu a je možné pohodlně sdílet velké soubory jako videa atp., případně využívat možnosti spolupráce na jednom sdíleném souboru.

 • nejdříve je potřeba vybrané uložiště připojit do ticketingu v Administrace/Aplikace

Automatické zřizování účtů v ticketingu z Azure AD

 • automatické zřizování se týká vytváření uživatelů z Azure AD v ticketingu

 • kromě vytváření identit uživatelů zahrnuje automatické zřizování také údržbu a odebírání identit uživatelů při změně jejich stavů atp. 

 

API

Rozšíření časových záznamů

 • došlo k rozšíření API v oblasti časových záznamů o: CustomerName, TrackTimeProjectName, TicketREF

BULK import uživatelů a společností

 • na API byla přidána nová část Import pro hromadné vytváření a update uživatelů a společností

Převod požadavků

 • převod požadavků z uživatele A na uživatele B je dostupný na API (Tickets: POST api/Tickets/TicketsTransfer)

Produkty

 • rozšíření možností ovládání modulu Produkty na API

Změna řešitele

 • změna řešitele pomocí API (Tickets: POST api/Tickets/ChangeOperator)

 

Reporty

Výkonnost operátorů a Výkonnost operátorských skupin

 • byly vytvořeny nové systémové reporty (Reporty/Systémové reporty) pro podrobnější přehled o aktivitách operátorů či operátorských skupin

 • nové reporty poskytují souhrnné informace o výkonnosti operátorů/operátorských skupin za časovou periodu. Je možné zjistit počty: převzetí z fronty, přiřazení, uzavření, znovu otevření, změny řešitele, veřejné komentáře, interní komentáře, emailové odpovědi a přeposlání:

Moje reporty

 • v Reporty/Moje reporty byla rozšířena definice podmínek o Uzavřeno - období (Dnes, Včera atd.)

Hodnocení spokojenosti

 • byl rozšířen csv soubor z reportu Hodnocení spokojenosti o další sloupce: ID požadavku, Jméno operátora, Komentář, Zadavatel ticketu, Společnost zadavatele ticketu, Služba ticketu, Kategorie ticketu, Datum hodnocení, Komentář

 

Rozšíření možností párování komunikace

 • dosud se nová odpověď k existujícímu požadavku vložila, pokud bylo v předmětu emailu uvedeno ID požadavku. Dále se kontrolovalo, zda odesílatel odpovědi má k požadavku přístup (např. zda je řešitel, zadavatel nebo je k požadavku pozvaný atp.). Nově je možné u každé příchozí schránky nastavit, že nová odpověď se k existujícímu požadavku vloží, pokud je v předmětu uvedeno ID, další kontrola pak již neprobíhá.

 • je tedy možné nastavit si, zda se komunikační vlákno má párovat podle: ID požadavku + kontrola emailu odesílatele nebo jen podle ID požadavku

 • nastavení je dostupné v Administrace/Správa emailů/Příchozí emaily pro každou ze schránek:

Chat

Cobrowsing

 • v administraci chatovacího profilu lze na záložce Nastavení povolit cobrowsing:

 

Blacklist v chatu

 • v každém chatovacím profilu může administrátor vytvořit seznam IP adres na blacklist. Pokud uživatel přistoupí na stránku, kde je umístěný chat z IP adresy, která je umístěna na blacklistu, chat se mu nezobrazí. 

 • blacklist lze nastavit pro každý chatovací profil v Administrace/Chat a záložka IP black list na daném chatovacím profilu

 

Pohledy

 • doplnění podmínek v definici pohledů o custom pole společností

 • název podmínky v pohledech je: Pole zákazníka

 

Automatizace

Periodické automatizace

 • je tu nová možnost povolit opakování periodické automatizace (po určeném časovém intervalu) i nad požadavky, které již periodická automatizace jednou zpracovala (Administrace/Automatizace/Událost - Periodická kontrola požadavku)

 

Podmínky v automatizacích

 • štítky u požadavků mohou být využity jako podmínky v automatizacích (Administrace/Automatizace/Podmínky)

 

Akce v automatizacích / Poslat webhook

 • rozšíření v automatizacích (Administrace/Automatizace), kde v definici automatizační úlohy u akce Poslat webhook (typ POST), přibylo rozšíření o první zprávu v ticketu:

 

Převod požadavků uživatele

 • pokud je uživatel odebírán ze společnosti, za kterou zadává požadavky, je provedena kontrola, zda na odebíraného uživatele nejsou navázány požadavky. Pokud ano, nabídne se dialog pro převod požadavků, v rámci kterého je možné požadavky převést na jiného uživatele společnosti nebo je nepřevádět (tedy zůstanou tak, jak jsou):

 

OData

 • přepracování OData pro tvorbu statistik

Opravy

 • chyba v akci automatizace, kdy při kombinaci více akcí a akce přiřazení řešitele nedošlo k přiřazení

 • chyba při vytváření nového kalendáře

 • chyba, kdy po změně zadavatele nešlo zobrazit ticket

 • chyba v zobrazení vlastního pole ve sloupcích v Zákazníci/Společnost (pole bylo viditelné pouze pro toho, kdo jej vytvořil)

 • chyba při vytváření kopie existující interního portálu

 • upravení konfigurace chat modulu ve vztahu k Chrome (kdy Chrome odpojuje neaktivní záložku, což způsobilo odpojení operátora chatu)

 • chyba při ukládání konfigurace Azure AD

 • chyba při exportu požadavků do csv

 • notifikace Nový požadavek a Nový komentář obsahovaly přílohu

 • chybné stahování nevalidních spam emailů (byl přidán pro IMAP a POP3 parametr, který by měl umožnit stažení mailu i s nevalidní hlavičkou, současně byla provedena úprava, aby i v případě takové chyby došlo k přeskočení špatného mailu a stahování pokračovalo dále).

 • chyba, kdy nešlo otevřít požadavek, kde byla vytvořena vazba na jiný požadavek uživatelem, který byl smazán

Verze 4.14.1

Vylepšení

 • Podpora EWS pro odeslání emailů

 • Automatické obnovení spojení v případě výpadku internetu, pokud operátor konverzuje s návštěvníkem chatu

Opravy

 • Nebylo možné vytvořit kategorii pro hovory

 • V exportu přehledu požadavků do CSV chyběla kategorie

 • Operátora nebylo možné umístit do operátorské skupiny

 • Chybné řazení položek výběrového seznamu v novém požadavku

 • Nefunkční import uživatelů z CSV

 • Nefunkční report, pokud byla v reportu použita kategorie, která byla v minulosti smazaná

 • Chybné řazení položek (pole Datum) ve výkazu práce

 • Chyba při tvorbě pohledu s využitím vlastních polí z modulu Zákazníci

Verze 4.14.2

Vylepšení

Přílohy

 • bylo doplněno zobrazení datumu v boxu “Přílohy” v detailu požadavku

Export detailu požadavku do PDF

 • export detailu požadavku do pdf byl rozšířen o pole Společnost

Kategorie

 • bylo přidáno nastavení, které umožní pouze vložení kategorie koncovým uživatelem (tj. bez možnosti další editace)

Připravené odpovědi

 • jako výchozí vlastník při vytváření odpovědi je nastaven přihlášený uživatel

 • výchozí zobrazení připravených odpovědí pro administrátora je nyní “Vše” (dříve bylo Pouze sdílené)

Rozšíření API

 • bylo rozšířeno API pro další práci s kategoriemi (vytváření apod.):

Opravy

 • Opravena chyba, kdy mohlo dojít k odeslání notifikace u smazaného požadavku

 • Vyřešeno zacyklení přihlášení v případě použití SSO

 • Při použití Reply-To u odesílatele a následné změně zadavatele, se nezměnila adresa v odpovědi na nového zadavatele - bylo opraveno

 • Nebyla převedena společnost v případě, že došlo k převodu požadavků z jednoho uživatele na druhého - bylo opraveno

Verze 4.14.3

Nové funkce

Zobrazení elektronického podpisu v emailové komunikaci

 • U přijatého emailu (v detailu požadavku) se nyní zobrazuje, zda je elektronicky podepsaný a zda je podpis důvěryhodný.

 • Pokud je elektronický podpis k dispozici, je možné si zobrazit detailní informace o certifikátu.

Vylepšení

 • Převod požadavků v případě smazání uživatele.

 • Uživatelům, který sledují požadavek, se nově zasílají pouze notifikace o nové nebo upravené zprávě (komentáři).

Opravy

 • Oprava nefunkčních hromadných akcí u připravených odpovědí.

Verze 4.14.4

Opravy

 • Oprava chyby, pokud je v požadavku certifikát (elektronický podpis)